Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Pierwszą część nabożeństwa prowadził Marcin Grzesiak, który przypomniał zebranym cel naszego uczestnictwa w nabożeństwie sobotnim. Uwielbienie Pana Boga za zbawienie w Chrystusie Jezusie oraz za życie powinno być treścią życia chrześcijan. Podobna myśl przewijała się w apelu ewangelizacyjnym, w trakcie którego pastor Władysław Kosowski dzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w sanatorium w Konstancinie. Przypomniał o potrzebie codziennego bycia w łączności z Panem Bogiem, który uzdalnia nas do składania świadectwa o Nim w sposób naturalny. Takie życie w społeczności z Bogiem ma ogromny wpływ na otaczających nas ludzi. Zaraz po apelu ewangelizacyjnym członkowie zboru udali się klas, aby studiować wspólnie Słowo Boże. Przewodnim tematem tego studium była osobowość Ducha Świętego.

W drugiej części nabożeństwa kaznodzieja wygłosił kazanie na podstawie fragmentu z Listu do Hebrajczyków 13,8. Niezmienność Boga jest nadzieją dla chrześcijan, iż wyłącznie dzięki złożonej ofierze Pana Jezusa każdy człowiek może być zbawiony. Co więcej Duch Święty działa w nas, jeśli tylko pozwalamy Mu na to. A ostatnim i kluczowym elementem nadziei chrześcijańskiej jest powtórne przyjście Pana Jezusa na tą Ziemię i zakończenie panowania zła.

Maciej Matter

fot. Łukasz Słociak

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór Warszawa Centrum
Obserwuj nas: