Kim jesteśmy?

Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie wiary opartej na Słowie Bożym, ludzie nadziei, którzy oczekują na powrót Jezusa Chrystusa oraz obiecaną wszystkim wierzącym lepszą przyszłość i wieczne życie z Nim. Oczekiwanie na powrót Jezusa jest głównym motorem życia i działania Adwentystów.

Zobacz więcej

Nazwa i misja

Z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego związane są dwa ważne wierzenia. Jesteśmy ludźmi, którzy głęboko wierzą w bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa – stąd nazwa „adwentyści” (od adwentyzmu, z łac. adventus: „przyjście”). Swoją wiarę w bliskie przyjście Jezusa opieramy m.in. na niezwykle czytelnych proroctwach Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy, które Bóg przekazał wierzącym Jego Słowu. Druga nazwa – „Dnia Siódmego” – związana jest z siódmym dniem tygodnia, Sobotą, który został ustanowiony, pobłogosławiony i uświęcony przez samego Boga gdy ukończył dzieło stworzenia i przykazał człowiekowi, aby dzień ten zachowywał i tego dnia oddawał Mu szczególną cześć, co też znalazło swój wyraz w czwartym przykazaniu Dekalogu (Rdz. 2:2-3, Pwt. 5:12-14, Wyj. 20:9-11).

Zobacz więcej

Zasady wiary

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Zobacz więcej

Nasz znak

Wybór specjalnego znaku Kościoła, jego logo, stanowi wyraz wartości, jakimi kierują się adwentyści dnia siódmego. Naszym fundamentem jest Biblia, Słowo Boże, jako otwarta księga, z której poselstwem musimy się koniecznie zapoznać, a jej rady wcielić w życie. Ośrodkiem biblijnego przesłania jest krzyż, który na znaku również jest położony centralnie. Ponad krzyżem i otwartą Biblią widzimy płomienie Ducha Świętego, posłańca prawdy. Wierzymy, że chociaż ten znak jest jedynie bardzo prostym obrazem podstaw wiary adwentystów, to jednak może być rozpoznawalnym symbolem poselstwa adwentystów, jakie kierują do świata.

Zobacz więcej

“Nie możecie dać Bogu niczego, czego by wam pierwej sam nie dał.”

— Ellen Gould White