Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Pierwsi chrześcijanie mieli nadzieję na powrót Chrystusa jeszcze za ich życia. Współcześni chrześcijanie raczej uciekają przed tą myślą, przerażeni wizją końca świata…

Większość z nas właściwie chciałaby jak najdłużej pozostać na tym świecie; dużo byśmy dali, by Jezus tak szybko nie wracał, o ile w ogóle wierzymy w Jego powrót. Albo zobojętnieliśmy na tę najpiękniejszą prawdę wiary, albo kojarzymy ją jedynie z opisem apokaliptycznego spustoszenia. Strach zajął u nas miejsce tęsknoty. Jak będzie wyglądać powtórne przyjście Jezusa? Wszystkie zawarte w Biblii opisy zlewają się w jeden niezwykle wyrazisty i wstrząsający obraz.

W chwale i majestacie

Po raz drugi Chrystus przyjdzie w autorytecie wszechmocnego Boga, w majestacie nieba, „z wielką mocą i chwałą”, jako „Król królów i Pan panów”, w „ogniu płomienistym” i „z aniołami swymi”. Powrót Chrystusa będzie zjawiskiem powszechnym, widzialnym i słyszalnym: „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

Dzień ognia

Wkroczenie Chrystusa w orbitę naszej planety nie pozostanie bez wpływu na świat przyrody. Księga Apokalipsy wspomina o zaburzeniach w atmosferze i wstrząsach na ziemi oraz o gradzie cetnarowym. Sam Jezus wspominał, że „moce niebios poruszą się”. Przyjście Chrystusa będzie się więc łączyć ze zburzeniem porządku naszego globu, jego zdezorganizowaniem, ale nie unicestwieniem. Apostoł Jan opisuje w proroczej wizji „nowe niebo i nową ziemię”. Powrót Jezusa oznacza zatem koniec doczesnej postaci naszego świata, starego porządku poddanego grzechowi i początek oczyszczenia i gloryfikacji ziemi: „Oto wszystko nowym czynię”13.

Dzień gniewu i śmierci

Drugie przyjście Chrystusa będzie dziejowym triumfem dobra nad złem. Dzień Pański będzie miał podwójny aspekt – będzie dniem gniewu dla jednych i dniem glorii dla drugich. Biblia opisuje reakcje ludzi, którzy zlekceważyli Chrystusa. Będą w przerażeniu uciekać, mówiąc „do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień gniewu ich, i któż może się ostać?”. Przyjście Chrystusa położy kres nie tylko ludziom występnym i duchowym ignorantom, ale w ogóle wszystkim złym przejawom ziemskiego życia: niesprawiedliwości, przemocy, wojnie, cierpieniom, łzom. Oznacza zakończenie ideologii grzechu i bezprawia oraz unicestwienie tego, który zło sprowadził ― szatana.

Dzień życia i radości

Dla ludzi, którzy pokładali nadzieję w Bogu i odrzucali wszelkie zło, dzień ten nie będzie dniem sądnym, lecz czasem największej radości, inauguracją królestwa chwały. Zgromadzenie tzw. sprawiedliwych dokona się przez akt zmartwychwstania umarłych i przemienienia tych, którzy żywo doczekali powrotu Jezusa: „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu (…) umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni”. „Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”. W tej grupie zapewne znajdą się wszyscy, którzy w epoce starotestamentalnej poprzez swój kult dawali wyraz wiary w przyszłego Zbawcę, oraz ludzie niezwiązani konfesyjnie z religią objawioną (bez jej świadomego odrzucenia), a nawet poganie, do których nie dotarło światło prawdy, ale którzy choć „Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje”, dowodząc przez to, że „treść Prawa wypisana jest w ich sercach”.

Katarzyna Lewkowicz-Siejka

Skrót artykułu. Całość już do przeczytania w wersji elektronicznej, PDF lub EPUB miesięcznika „Znaki Czasu” lub w już niebawem wersji papierowej w dużych salonach Empik.


źródło: znakiczasu.pl

Obserwuj nas: