Sobotnie nabożeństwo jest dla Adwentystów najważniejszym ze wszystkich cotygodniowych zgromadzeń Kościoła. Jest szczególną radością spotkania z Bogiem w święty dzień Sabatu. Sobota jest dniem poświęconym dla Boga, który Bóg wyróżnił, pobłogosławił i uczynił świętym po dziele stworzenia (Rdz. 2:2-3), a potem upamiętnił na wieczność własnym palcem w przykazaniach Dekalogu (Wyj. 20:9-11), jako siódmy dzień tygodnia – dzień odpoczynku człowieka. Dlatego posłuszni Bożej woli zgromadzamy się w tym dniu, aby chwalić naszego Stwórcę i Odkupiciela w duchu uwielbienia i dziękczynienia za Jego miłość i zbawienie, karmić się Słowem Bożym i uczyć o Bogu, przyjmować Bożą łaskę, błogosławieństwa i dary Ducha Świętego, nowe siły duchowe do prowadzenia życiowej walki, spełniania woli Bożej i naszego posłannictwa, a także, aby modlić się i budować braterską społeczność w Jezusie Chrystusie. Sabat i nabożeństwo sobotnie zajmują szczególne miejsce w  życiu Adwentystów. Udział w nabożeństwie, w którym wspólnie oddajemy cześć wiekuistemu Bogu, są dowodem naszej miłości do Niego oraz posłuszeństwa Jego woli i przykazaniom (Jan 14:15.21,15:10; 1 Jana 3:24; Jakub 2:10-12; Mat. 5:17-18; Hebr.4:9; Izaj. 66:22-23).

Ponieważ Adwentyści wierzą, że święty dzień Sabatu jest darem Boga dla człowieka (Mar. 2:27), szczególnym czasem przeznaczonym na spotkanie ze Stwórcą i Zbawicielem, a także obietnicą Jego błogosławieństwa (3 Moj. 26:2-5), zapraszają na to spotkanie również osoby nie będące adwentystami. I wiele takich osób przychodzi na nasze nabożeństwo, pragnąc nas poznać, otrzymać duchowy pokarm i doświadczyć Bożej obecności.

Sobotnie nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 9.30 i trwa do ok. godz.12.00. Podzielone jest na dwie części. Pierwszą część rozpoczyna wspólna uroczysta pieśń dziękczynna i uwielbiająca Boga, odczytanie fragmentu Pisma Świętego oraz wspólna modlitwa, w której jedna osoba spośród wiernych dziękuje w publicznej modlitwie Bogu za miniony tydzień, prosi Go o błogosławieństwo dla zgromadzenia oraz o obecność i prowadzenie Ducha Świętego. Po modlitwie zgromadzenie śpiewa drugą pieśń, która rozpoczyna część nazwaną Szkołą Sobotnią, czyli czas przeznaczony na dzielenie się doświadczeniami ewangelizacyjnymi i misyjnymi przez usługującego pastora lub doświadczeniami osobistej wiary przez wiernych, oraz  studium Słowa Bożego. Studium Pisma Świętego w Szkole Sobotniej jest jedną z najważniejszych części nabożeństwa – słusznie nazywana jest „zborem uczącym się” – gdzie wyznawcy, zwykle podzieleni w mniejsze grupy, rozważają określone zagadnienie Słowa Bożego pod przewodnictwem nauczycieli Szkoły Sobotniej. W ciągu trwania tego studium, uczestnicy rozmawiają, dyskutują, zadają pytania, analizują, wyjaśniają, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą na dany temat, dzięki czemu mają okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę biblijną, lepiej poznać Bożą wolę, lecz także zrozumieć działanie Boga w historii i własnym życiu. W studium biblijnym Szkoły Sobotniej uczestniczą także przyjaciele Kościoła i inne zainteresowane osoby, które odwiedzają nas, aby bliżej poznać nauki Pisma Świętego.

19.03.2016 (8)

„Szkoła sobotnia stanowi ważną gałąź pracy misyjnej nie tylko dlatego, że przekazuje ludziom znajomość Słowa Bożego, ale dlatego, że rozbudza w nich miłość do świętych prawd i pragnienie studiowania ich dla siebie. A ponad wszystko uczy ich, jak regulować życie świętymi naukami (Counsels on Sabbath School Work, s. 10-11).

Wspólna pieśń i modlitwa dziękczynna za Boże Słowo kończy pierwszą część nabożeństwa sobotniego.

Drugą część nabożeństwa rozpoczyna również pieśń, odczytanie fragmentu Pisma Świętego oraz wspólna modlitwa zgromadzenia. Głównym punktem tej części, a zarazem i całego nabożeństwa, jest kazanie wygłaszane przez usługującego pastora. Kazanie to nic innego jak zwiastowanie Słowa Bożego, które opowiada o Bożej łasce, miłości i sprawiedliwości, o Bożym pojednaniu i przebaczeniu, nawołuje do pokuty i nawrócenia, przekazuje wolę Bożą, a nade wszystko składa świadectwo o Jezusie Chrystusie (Jan 5:39) – Bożym Baranku, który jest centralną postacią Starego i Nowego Testamentu. Dlatego Słowo Boże, będące środkiem przez który Bóg przemawia do człowieka, stanowiące duchowy pokarm wierzącego (Mat. 4:4), źródło jego wiary (Rzym 10:17), a także jego ochronę przed zbłądzeniem (Ps.119:11), jest podstawą każdego kazania, a cytowane i omawiane przez kaznodzieję fragmenty, wierni śledzą we własnych egzemplarzach Biblii. Nabożeństwo zamyka końcowa pieśń zgromadzenia, modlitwa pastora, a także osobista modlitwa wierzących. Pieśni są ważną częścią sobotnich nabożeństw, są elementem uwielbienia Boga w Trójcy, jak również  modlitwą. Wszystko, co robimy, jest na Jego chwałę. Dlatego oprócz pieśni zgromadzenia, wykonywane są również pieśni solowe i zespołowe. Sobotnie nabożeństwa są transmitowane dla internautów.