NASZA NAZWA

Z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego związane są dwa ważne wierzenia. Jesteśmy ludźmi, którzy głęboko wierzą w bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa – stąd nazwa „adwentyści” (od adwentyzmu, z łac. adventus: „przyjście”). Swoją wiarę w bliskie przyjście Jezusa opieramy m.in. na niezwykle czytelnych proroctwach Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy, które Bóg przekazał wierzącym Jego Słowu. Druga nazwa – „Dnia Siódmego” – związana jest z siódmym dniem tygodnia, Sobotą, który został ustanowiony, pobłogosławiony i uświęcony przez samego Boga gdy ukończył dzieło stworzenia i przykazał człowiekowi, aby dzień ten zachowywał i tego dnia oddawał Mu szczególną cześć, co też znalazło swój wyraz w czwartym przykazaniu Dekalogu (Rdz. 2:2-3, Pwt. 5:12-14, Wyj. 20:9-11). Panem Sabatu był nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus (Mar:2:28, Mat.12:8), którego zwyczajem było zachowywanie Sabatu, i który powiedział, żeSabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” (Mar. 2:27). Adwentyści także nazywają to święto Sabatem lub Szabatem, albo Dniem Pańskim, jak zamiennie nazywali go apostołowie (Obj.1:10), którzy również ten dzień zachowywali (Dz.Ap.13:14-15, 15:2-21, 17:2), podobnie jak chrześcijanie wiele lat później (Mat. 24:15-22).

NASZA MISJA

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii, którą zawiera i wyraża tzw. trójanielskie poselstwo z księgi Objawienia (14:6-12) oraz polecenie Jezusa (Mat. 28:19-20), aby przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela, połączyli się z Jego Kościołem “który strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap.12:17) i przygotowali się na Jego powrót, kiedy zakończy wstawienniczą służbę w niebiańskiej świątyni (Hebr. 9:21-28; Obj.11:19, 15:5). Adwentyści wierzą za słowami Chrystusa i apostołów, że szatan, rości sobie prawo do władzy nad ziemią, dlatego podejmuje wszelkie wysiłki i sposoby, w tym przybierając postać anioła światłości, aby ludzkość nie poznała wiecznej Ewangelii. O życie wieczne ludzi toczy się na ziemi wielki bój pomiędzy Chrystusem, a szatanem, który czyni wszystko, aby “wybrać” każde ziarno Słowa Bożego, które padło w serce człowieka (Łuk. 8:11-15) i zastąpić je ludzkimi naukami, wierzeniami i tradycją, a nawet “odmienną ewangelią” (2 Jana 9-11;  2 Kor.11:13, 2 Piotra 2:1-3, Gal.1:9-10). Dlatego naszą misją jest głoszenie i nauczanie wszystkiego, co przekazał Jezus Chrystus w swoim Słowie: “Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mat. 28:19-20).

NASZA METODA

Naszą misję prowadzimy pod przewodnictwem Ducha Świętego (Jan 16:13-14) za pomocą:

Kazań: Spełniając polecenie Chrystusa oraz przekazując trójanielskie orędzie, głosimy całemu światu poselstwo miłości Bożej objawionej w odkupieńczej śmierci Syna Bożego na Golgocie oraz wstawienniczej arcykapłańskiej służbie zmartwychwstałego Jezusa w niebiańskiej świątyni. Uznając Biblię – Pismo Święte za objawioną ludziom Bożą wolę, będące jedyną regułą i autorytetem wiary, przedstawiamy zawarte w nim pełne świadectwo, przesłanie i nauki, “wieczną Ewangelię”, która ma swój początek w pierwszej obietnicy złożonej ludziom w Raju i pierwszej ofierze złożonej za nich. Przedstawiamy także naukę o miłości do Boga i bliźniego, troski o swoje zdrowie i ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, troski o cały Kościół będący oblubienicą Chrystusa i ludzi znajdujących się w potrzebie, troski o ziemię i inne stworzenia, które są Bożym dziełem, o nieprzemijalności Bożych “Dziesięciu przykazań”, świętości dnia Sabatu, który jest pamiątką i pomnikiem stworzenia oraz obrazem “odpocznienia w Chrystusie” (Hebr. 4:1-1), a także o powtórnym przyjściu zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa.

Nauczania: Uznając, że oprócz wiary w Baranka Bożego, która jest podstawą usprawiedliwienia człowieka i jego zbawienia, Bożą wolą w Jego planie odkupienia jest również prowadzenie wierzących do doskonałości, przez rozwój ich charakteru i umysłu, uwalnianie od nałogów, uzależnień, złych nawyków i grzesznego postępowania, co jest owocem wiary w Bożą moc i Jego obietnicę zwycięstwa oraz poddania się działaniu Ducha Świętego. Dlatego inspirujemy wszystkich wierzących do codziennego poddawania się Bożemu prowadzeniu, utrzymywania więzi z Jezusem Chrystusem – “krzewem winnym”, w którym trwając jako “latorośle”, wydawać będą dobre owoce (Jan 15:5), do pielęgnowania bliskiej społeczności ze Zbawicielem i czerpania wody życia u Jego źródła, która sprawia, że z wnętrza wierzącego “popłyną rzeki wody żywej” (Jan 7:37-38). Zachęcamy do karmienia się codziennie Jego Słowem, aby “Słowo Chrystusowe mieszkało w was obficie” (Kol. 3:16), które rodzi i podtrzymuje wiarę (Rzym 10:17). Ponadto namawiamy do patrzenia podczas biegu życia cały czas “na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hebr. 12:1-2), a w trudnych chwilach i doświadczeniach do podążania “za Barankiem, dokądkolwiek idzie” (Obj. 14:4), do myślenia “tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Filip. 4:8), a jeśli ktoś zgrzeszy i upadnie, aby zwrócił się do naszego “orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa” (1 Jana 1:1), który pełni przy tronie łaski w niebiańskiej świątyni arcykapłańską służbę wstawienniczą, jako “sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek” (Hebr. 8:1-2), ponieważ Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hebr. 4:14-16).

Uzdrawiania: Przyjmując Biblijne stanowisko dotyczące troski o życie i zdrowie całego człowieka, w każdym jego wymiarze – duchowym, fizycznym, psychicznym, emocjonalnym oraz materialnym, prowadzimy służbę zdrowia i leczenia chorych, oraz służbę dla ubogich i uciśnionych. W tej posłudze korzystamy z umiejętności, wiedzy, talentów i darów Ducha Świętego, z darów i błogosławieństw jakie otrzymujemy od Boga, w tym z mądrych nauk, zaleceń, zasad zdrowia, odżywiania oraz postępowania, jakie Bóg objawił człowiekowi w swoim Słowie. Najważniejszym elementem tej – i każdej – służby jest modlitwa, którą zanosimy do Jezusa Chrystusa, naszego Lekarza i Pasterza “Bo ja Pan, który cię leczy” (Wyj. 15:27), pamiętając jak wiele zdziałać może modlitwa sprawiedliwego w Panu: “Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie… Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego (Jakub 5:14:16).

NASZA WIZJA

Łącząc się z najstarszą nadzieją całego ludu Bożego Starego i Nowego Testamentu, z Bożymi obietnicami i proroctwami Pisma Świętego, za kulminacyjny punkt historii ludzkości i zwieńczenie Bożego planu zbawienia, uważamy spotkanie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, a następnie odnowienie przez Niego całego stworzenia i ziemi, które żyć będzie w harmonii z Bogiem. Koniec historii grzechu, cierpienia oraz wielkiego boju Chrystusa i Jego Kościoła z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efez. 6:12), zmartwychwstanie wszystkich wierzących, którzy swoją nadzieję pokładali w Bogu – Baranku Bożym, oraz zamieszkanie na zawsze z Bogiem i Królem Królów Jezusem Chrystusem, będzie spełnieniem wiary, pragnień i tęsknot ludu Bożego całej historii.

“I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem” (Obj.21:1-7).