Pierwszą część nabożeństwa prowadził Marcin Grzesiak, który przypomniał zebranym cel naszego uczestnictwa w nabożeństwie sobotnim. Uwielbienie Pana Boga za zbawienie w Chrystusie Jezusie oraz za życie powinno być treścią życia chrześcijan. Podobna myśl przewijała się w apelu ewangelizacyjnym, w trakcie którego pastor Władysław Kosowski dzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w sanatorium w Konstancinie. Przypomniał o potrzebie codziennego bycia w łączności z Panem Bogiem, który uzdalnia nas do składania świadectwa o Nim w sposób naturalny. Takie życie w społeczności z Bogiem ma ogromny wpływ na otaczających nas ludzi. Zaraz po apelu ewangelizacyjnym członkowie zboru udali się klas, aby studiować wspólnie Słowo Boże. Przewodnim tematem tego studium była osobowość Ducha Świętego.

W drugiej części nabożeństwa kaznodzieja wygłosił kazanie na podstawie fragmentu z Listu do Hebrajczyków 13,8. Niezmienność Boga jest nadzieją dla chrześcijan, iż wyłącznie dzięki złożonej ofierze Pana Jezusa każdy człowiek może być zbawiony. Co więcej Duch Święty działa w nas, jeśli tylko pozwalamy Mu na to. A ostatnim i kluczowym elementem nadziei chrześcijańskiej jest powtórne przyjście Pana Jezusa na tą Ziemię i zakończenie panowania zła.

Maciej Matter

fot. Łukasz Słociak

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór Warszawa Centrum
Obserwuj nas: